Statut

Statut

 1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Asociaţia Obştească „GARDA TÎNĂRĂ”, în continuare – „Organizație”, este o asociaţie neguvernamentală, nonprofit, de utilitate publică constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul Statut.

1.2. Denumirea completă: Asociaţia Obştească „GARDA TÎNĂRĂ”.

1.3. Organizația este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996, alte legi ale Republicii Moldova, precum şi prezentul Statut.

1.4. Organizația este constituită în forma juridică de organizare de asociaţie obştească.

1.5. Organizația dobîndeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice.  Organizația dispune de proprie ştampilă, imn, drapel, emblemă, dare de seamă financiară, cont bancar, în lei şi în valută străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

1.6. Organizația reprezintă o organizație obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii.  Durata de activitate a Organizației este nelimitată.

1.7. Organizația va folosi toate resursele sale financiare în scopurile prevăzute de Statut.

1.8. Organizația dispune de un patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de Statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu privire la acest patrimoniu.

1.9. Sediul Organizației se află în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. S. Lazo 25.

 

 1. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE A ORGANIZAȚIEI

2.1. Organizația este constituită şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Organizației, precum și principiilor de autogestiune și autocontrol.

2.2. Organizația este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare.  Se interzice imixtiunea autorităţilor publice în activitatea Organizației.

2.3. Organizația promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.

2.4. Organizația va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese, și exclude oxice manifistare de fracționism.

2.5. Activitatea Organizației are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor.

 

 1. SCOPURILE ŞI METODELE DE REALIZARE

3.1. Scopurile Organizației constau în contribuirea la:

 1. a) promovarea spiritului social activ al tinerilor, formarea poziţiei civice;
 2. b) promovarea ideilor, programelor şi proiectelor elaborate de tineri;
 3. c) încadrarea tinerilor în procesul edificării unei societăţi democratice şi echitabile;
 4. d) educarea la tineret a spiritului de patriotism şi a mîndriei pentru Patria sa;
 5. e) propagarea modului sănătos de viaţă şi a muncii;
 6. f) apărarea drepturilor şi libertăţilor ale tineretului;
 7. g) promovarea dialogului interetnic, apărarea drepturilor omului;
 8. h) participarea tinerilor în procese decizionale. Sporirea rolului şi participării tineretului în procesul de luare a deciziilor pe marginea problemelor stringente din societate;
 9. i) instruirea şi informarea tinerilor;
 10. j) sensibilizarea opiniei publice faţă de problemele tineretului.

3.2. Pentru a-şi realiza scopurile, Organizația va desfăşura următoarele activităţi:

 1. a) elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce priveşte cunoaşterea şi studierea fenomenului promovării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 2. b) organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii, etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Organizației;
 3. c) creșterea nivelului de educație civică în rîndul tinerilor;
 4. d) organizarea şi petrecerea de congrese, conferinţe, adunări, seminare, expoziţii, concursuri, festivaluri, concerte şi altor manifestaţii;
 5. e) stabilirea relaţiilor de parteneriat cu structurile statale şi nestatale în vederea realizării scopurilor statutare;
 6. f) realizarea unor programe şi iniţiative menite să acorde ajutor persoanelor fizice şi juridice în domeniul economic, juridic, cultural, educațional şi ştiinţific;
 7. g) analiza problemelor de ordin socio-juridic cu care se confruntă societatea Republicii Moldova, care au impact nemijlocit asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 8. h) ridicarea nivelului calitativ al potenţialului cognitiv şi intelectual al cetăţenilor;
 9. i) editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice pentru copii şi tineret;
 10. j) acordarea de asistenţă persoanelor social-vulnerabile;
 11. k) acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultative, de analiză, evaluare, monitorizare în toate sectoarele şi sferele social-economice;
 12. l) elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local și naţional în scopul dezvoltării potenţialului social-economic şi uman al Republicii Moldova, precum şi în scopul atingerii obiectivelor Organizației.

3.3. În vederea realizării obiectivelor propuse Organizația are dreptul:

 1. a) să reprezinte interesele membrilor Organizației în autorităţile publice şi alte organizaţii;
 2. b) să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;
 3. c) să fondeze mijloace de informare în masă proprii;
 4. d) să desfăşoare activitate editorială;
 5. e) să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
 6. f) să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
 7. g) să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;
 8. h) să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
 9. i) să creeze organizații cu drept de persoană juridică după aprobarea de către Consiliul Republican;
 10. j) să procure complexe patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Organizației;
 11. k) să se bucure de alte drepturi acordate de legislaţia în vigoare.

3.4. În conformitate cu art. 188 Cod Civil şi art. 26 al Legii nr. 837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti, Organizația are dreptul să desfăşoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în Statut şi în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare.

 

 1. ORGANELE CENTRALE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL

4.1. Structura organizatorică a Organizației include următoarele organe:

 1. a) Congresul;
 2. b) Consiliul Republican;
 3. c) Consiliul Coordonator;
 4. d) Secretarul Executiv al Consiliului Coordonator;
 5. e) Comisia de Control.

4.2. Congresul;

4.2.1. Organul suprem de conducere a Organizației este Congresul membrilor sau a delegaţilor acestora, care se întruneşte ordinar sau extraordinar.

4.2.2. Congresul are următoarele atribuţii principale:

 1. a) elaborează și aprobă direcţiile principale de activitate ale Organizației;
 2. b) decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;
 3. c) aprobă bugetul anual, bilanţul financiar anual;
 4. d) alege şi dizolvă Consiliul Republican, Comisia de Control;
 5. e) aprobă dările de seamă ale Consiliului Republican şi ale Comisiei de Control;
 6. f) hotărăşte cu privire la reorganizarea sau lichidarea Organizației, desemnează Comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;
 7. g) hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Organizației.

4.2.3. Congresul alege membrii Consiliului Republican și a Comisiei de Control pe un termen de 2 ani.

4.2.4. Şedinţele ordinare ale Congresului se convoacă atunci cînd o cer interesele Organizației, dar nu mai rar de o dată la 2 ani.  Convocarea Congresului se face de către Consiliul Republican, care va înştiinţa toţi membrii Organizației cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării Congresului.  Anunţul privind convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei.  Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte sau prin publicaţia periodică indicată în Statutul Organizației, care este Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4.2.5. Convocarea şedinţei extraordinare a Congresului se face de către Consiliul Republican din iniţiativă proprie, la cererea Secretarului Executiv al Consiliului Coordonator, ori la cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor Organizației.

4.2.6. Şedinţa extraordinară a Congresului se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea şedinţei extraordinare adoptată de către subiecţii nominalizaţi în punctul 4.2.5. al Statutului.  În cazul în care Consiliul Republican refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Congresului, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Consiliului Republican în modul stabilit pentru aceasta.

4.2.7. Congresul este deliberativ numai în cazul cînd sunt prezenţi 50% plus unul din numărul total al delegaților aleși conform cotei adoptate de Consiliul Republican. Fiecare delegat deţine un singur vot.  Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, exceptînd deciziile de modificare şi completare a Statutului şi de reorganizare şi lichidare a Organizației, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul total al celor prezenţi la Congres.

4.2.8. Dacă Congresul nu este considerat deliberativ, în termen de o lună organul abilitat convoacă repetat şedinţa Congresului cu aceiaşi ordine de zi.  Şedinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea a 1/4 din numărul total al delegaților aleși.

4.2.9. Congresul poate adopta hotărîri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi.  Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi Congresul poate adopta hotărîri numai în cazul cînd în lucrul acestuia participă toţi membrii Organizației sau delegații.

4.2.10. Desfăşurarea Congresului se consemnează într-un proces verbal semnat de secretar şi contrasemnat de către noul Secretar Executiv al Consiliului Coordonator.

4.3. Consiliul Republican;

4.3.1. Consiliul Republican (CR) este organul permanent de conducere a Organizației, care este constituit din 41 (patruzeci şi unu) de persoane, este ales de Congres pe un termen de doi ani, se subordonează Congresului şi are următoarea competenţă:

 1. a) elaborează strategia de dezvoltare şi trasează direcţiile principale ale activităţii Organizației, prezentîndu-le Congresului pentru aprobare;
 2. b) asigură îndeplinirea deciziilor Congresului şi prezintă Congresului rapoarte privind activitatea Organizației;
 3. c) elaborează și aprobă bugetul Organizației, raportul financiar anual, precum şi raportul privind activitatea desfășurată;
 4. d) aprobă regulamentul de uz intern a Organizației şi stabileşte structura ei organizatorică;
 5. e) stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Secretarului Executiv al Consiliului Coordonator al Organizației;
 6. f) stabileşte condiţiile şi procedura de primire a noi membri în Organizație;
 7. g) aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Organizației;
 8. h) decide crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor Organizației;
 9. i) gestionează patrimoniul Organizației şi activitatea privind majorarea lui;
 10. j) stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;
 11. k) asigură respectarea de către Organizație a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;
 12. l) exclude membrii din Organizație, exclude și cooptează membrii CR;
 13. m) adoptă decizii privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Organizației;
 14. n) hotărăşte participarea Organizației în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al societăţilor comerciale;
 15. o) decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţă exclusivă a altor organe ale Organizației.

4.3.2. Şedinţele Consiliului Republican se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru şi sunt deliberative, dacă sunt prezenţi 50% + 1 din numărul total al membrilor.  Deciziile se adoptă cu  majoritatea de voturi a celor prezenţi.  La cererea în formă scrisă a 1/3 din numărul de membri al Consiliului Republican, Secretarul Executiv al Consiliului Coordonator este obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a Consiliului Republican.  În cazul în care Secretarul Executiv al Consiliului Coordonator refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Republican, membrii Consiliului Republican care au solicitat convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Republican sînt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Secretarului Executiv al Consiliului Coordonator.

4.3.3. Calitatea de membru al Consiliului Republican încetează în următoarele condiţii:

 1. a) în caz de deces;
 2. b) în caz de depunere a cererii de ieșire din Consiliul Republican cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Secretarului Executiv al Consiliului Coordonator.
 3. c) în caz de dizolvare a Consiliului Republican prin decizia Congresului;
 4. d) la cerere, conform extrasului din procesul-verbal al ședinței Consiliului Raional/Municipal al Filialei;
 5. e) în caz de părăsire sau excludere din Organizație;
 6. f) prin decizia Consiliului Republican.

4.3.4. În cazul situaţiilor prevăzute la punctul 4.3.3., locul din Consiliul Republican rămîne vacant, urmînd să fie cooptat la cea mai apropiată ședință a Consiliului Republican.

4.4. Consiliul Coordonator;

4.4.1. Consiliul Coordonator asigură gestionarea Organizației între ședințele Consiliului Republican;

4.4.2. Componența cantitativă și calitativă a Consiliului Coordonator se stabilește de către Consiliul Republican pe un termen de 2 ani;

4.4.3. Ședințele Consiliului Coordonator se convoacă de către Secretarul Executiv la necesitate, dar nu mai rar decît o dată pe lună și sunt deliberative, dacă la ele sunt prezenți 50% +1 din numărul total de membri.  Deciziile se adoptă cu majoritatea  voturilor a celor prezenţi.  La cererea a 1/3 din numărul membrilor Consiliului Coordonator, Secretarul Executiv este obligat să convoace în termen de 3 zile ședința extraordinară a organului.  În cazul în care Secretarul Executiv refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Coordonator, membrii Consiliului Coordonator, care au solicitat convocarea şedinţei extraordinare a organului sînt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Secretarului Executiv;

4.4.4. Consiliul Coordonator se subordonează Consiliului Republican, Secretarului Executiv al Consiliului Coordonator și are următoarea competenţă:

 1. a) convoacă ședințele Consiliului Republican;
 2. b) asigură îndeplinirea deciziilor Consiliului Republican și prezintă Consiliului Republican rapoarte cu privire la activitatea Organizației desfășurată;
 3. c) stabilește și distribuie responsabilitățile în rîndul membrilor săi;
 4. d) coordonează activitatea curentă a organizațiilor teritoriale a Gărzii Tinere;
 5. e) aprobă statul de personal, propunerile privind angajarea și concedierea lucrătorilor, modul de retribuire a muncii și salariile angajaților Organizației, de asemenea, coordonează politicile de personal ale Organizației;
 6. f) dacă este necesar, creează departamente de profil și supraveghează activitatea lor;
 7. g) elaborează politica financiară a Organizației;
 8. h) realizează gestionarea operațională a activităţii economice a Organizației, administrează bunurile;

4.4.5. Calitatea de membru al Consiliului Coordonator încetează în condiţiile prevăzute de punctul 4.3.3., cu excepția punctului d).

4.5. Secretarul Executiv al Consiliului Coordonator;

4.5.1. Secretarul Executiv al Consiliului Coordonator al Organizației este ales de către Consiliul Republican din numărul membrilor Consiliului Coordonator pe un termen de 1 an și are următoarea competenţă:

 1. a) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Coordonator;
 2. b) adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Organizației şi care nu este de competenţă exclusivă a altor organe;
 3. c) reprezintă Organizația în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice;
 4. d) realizează gestionarea operațională a mijloacelor Organizației, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procure, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;
 5. e) organizează şi dirijează activitatea curentă a Organizației, a subdiviziunilor acesteia şi asigură îndeplinirea deciziilor adoptate de către Consiliul Republican;
 6. f) face propuneri privind angajarea şi concedierea personalului;
 7. g) este responsabil pentru ţinerea lucrărilor de secretariat;
 8. h) asigură ducerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de lege;
 9. i) poartă răspundere personală de activitatea Organizației şi este responsabil de valorile imobile şi circulante ale Organizației;
 10. j) vine cu propuneri privind modul în care pot fi repartizate donaţiile colectate şi participă la distribuirea ajutorului umanitar şi de altă natură;
 11. k) oferă autorităţilor publice împuternicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;
 12. l) emite ordine, indicaţii, instrucţiuni;
 13. m) decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului Organizației.

4.5.2. Secretarul Executiv al Consiliului Coordonator poate să constituie în caz de necesitate grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Organizației, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale în domeniul de activitate al Organizației, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore din societate.

4.5.3. Secretarul Executiv al Consiliului Coordonator prezintă darea de seamă Consiliului Republican la necesitate, însă nu mai rar decît o dată în 6 luni.

4.6. Comisia de Control;

4.6.1. Comisia de Control (CC) exercită controlul asupra activității economico-financiare a Organizației, a cărei componență cantitativă și calitativă se alege de Congres pe un termen de 2 ani.  Componența Comisiei de Control nu poate include membrii Consiliului Republican.

4.6.2. Comisia de Control este organul central al Gărzii Tinere, care controlează respectarea Statutului, executarea deciziilor organelor centrale ale Organizației, precum și activitatea economico-financiară a Organizației și a subdiviziunilor sale structurale.

4.6.3. Comisia de Control se convoacă anual sau după necesitate, la solicitarea președintelui comisiei, Consiliului Republican, sau la solicitarea a nu mai puțin de 1/2 din numărul membrilor săi.

4.6.4. Comisia de Control se subordonează Congresului.

4.6.5. Deciziile Comisiei de Control, adoptate în limita competenței sale, sînt obligatorii pentru executare de către toate subdiviziunile Organizației. Deciziile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenți la ședință.

4.6.6. Președintele comisiei se alege de către Comisia de Control din rîndul membrilor săi.  Candidaturile se înaintează de către membrii CC.

4.6.7. Comisia de Control alege din componența sa vicepreședinții CC.  Componența numerică și nominală a vicepreședinților CC se stabilește la ședința CC la propunerea președintelui Comisiei.

4.6.8. Vicepreședinții Comisiei de Control acționează în limita competenței sale și sunt responsabili de sectorul de activitate atribuit de către președintele CC.

4.6.9. Activitatea Comisiei de Control este condusă de președintele CC, iar în lipsa acestuia – unul dintre vicepreședinții CC, fiind împuternicit în formă scrisă de către acesta.

4.6.10. Membrii CC au dreptul să asiste la Conferințe (adunări comune), ședințele organelor colegiale ale subdiviziunilor structurale ale Organizației.

4.6.11. În cazul în care membrul CC este reprezentantul organelor de conducere ale unităților primare, locale, regionale ale Organizației, acesta este suspendat de la participarea la procesul de luare a deciziilor CC ce țin de structurile din care face parte.

4.6.12. Comisia de Control are următoarea competenţă:

 1. a) acționează și decide în numele său în limita competenței sale;
 2. b) planifică pe termen lung activitatea CC;
 3. c) după necesitate aprobă regulamentul CC;
 4. d) desfășoară controale cuprinzătoare ale unităților teritoriale ale Organizației în concordanță cu programul calendaristic convenit cu Consiliul Coordonator a Organizației. În alte cazuri, controalele unităților teritoriale ale Organizației pot fi realizate la solicitarea în formă scrisă din partea oricărui membru a Organizației.
 5. e) Comisia de Control are dreptul de a coopta în componența sa, pentru locuri vacante, noi membri de comisie;
 6. f) desfășoară anual auditul activității financiare și economice a Organizației;
 7. g) poate – atunci cînd există încălcări semnificative în activitatea unităților teritoriale a Organizației, identificate de rezultatele controalelor, înainta propuneri Consiliului Coordonator, Consiliului Republican privind adoptarea de sancțiuni, suspendarea atribuțiilor membrului/membrilor organelor de conducere a unităților teritoriale corespunzătoare a Organizației;
 8. h) poate – atunci cînd există încălcări de Statut, propune Consiliului Republican reînregistrarea sau dizolvarea organizației teritoriale a Gărzii Tinere.

4.6.13. Rezultatele controlului desfășurat de către Comisia de Control se prezintă în formă de raport Congresului și în formă scrisă se aduc la cunoștința Consiliului Republican.

4.6.14. Calitatea de membru al Comisiei de Control încetează în următoarele condiții:

 1. a) în caz de deces;
 2. b) în caz de părăsire sau excludere din Organizație;
 3. c) prin decizia Comisiei de Control;
 4. d) la cerere de demisie din proprie inițiativă.

 

 1. FILIALELE ORGANIZAȚIEI

5.1. Principalele subdiviziuni organizaționale ale Organizației sunt filialele, care funcționează pe direcțiile de activitate ale Organizației.

5.2. Filialele se creează pe criteriu teritorial și se constituie de către cel puțin 9 membri.  Decizia de constituire a filialei se adoptă la Consiliul Republican.

5.3. Filiala se creează în limitele teritoriului Republicii Moldova prin decizia Consiliului Republican.  Pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale din RM poate funcționa doar o singură Filială.  Filiala funcționează în baza Statutului Organizației.  Filiala poate dobîndi statut de persoană juridică prin decizia Consiliului Republican în modul prevăzut de legislația RM.  Organele de conducere a Filialei în ordine de subordonare sunt următoarele: Conferința membrilor Filialei (Conferința), Consiliul Raional/Municipal, Secretarul Executiv a Filialei.

5.4. Conferința Filialei;

5.4.1. Conferința este organul suprem de conducere a Filialei, se convoacă de către Consiliul Raional/Municipal, Consiliul Republican sau la solicitarea în formă scrisă din partea a peste jumătate din membrii Filialei, nu mai rar decît o dată pe an.  Conferința este deliberativă, dacă în lucrul acesteia participă peste jumătate din delegații organizațiilor primare, care fac parte din componența Filialei, iar în lipsa organizațiilor primare – peste jumătate din membrii Filialei. Deciziile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenți în ședință.

5.4.2. În competența exclusivă a Conferinței Filialei intră:

 1. a) stabilirea obiectivelor și a direcțiilor prioritare ale activității unității regionale în conformitate cu deciziile organelor de conducere ierarhic superioare;
 2. b) alegerea conducătorului Filialei, membrilor Consiliului Raional/Municipal pe un termen de 1 an;
 3. c) alegerea delegaților la Congres;
 4. d) examinarea și aprobarea dărilor de seamă privind activitatea Consiliului Raional/Municipal;

5.5. Consiliul Raional/Municipal a Filialei;

5.5.1. Consiliul Raional/Municipal este organul permanent de conducere a Filialei, avînd în componența sa 3 persoane, care se aleg de Conferința Filialei;

5.5.2. Componența Consiliului Raional/Municipal include: Secretarul Executiv a Filialei, curatorul politicii de tineret, curatorul activității organizaționale.  Curatorul activității organizaționale este primul adjunct al Secretarului Executiv a Filialei.  În cazurile în care numărul tinerilor gardieni ale Filialei depășește 51 de membri, Conferința Filialei are dreptul să majoreze numărul membrilor Consiliului Raional/Municipal, iar Consiliul Raional/Municipal are dreptul să excludă și să coopteze în componența sa noi membri.

5.5.3. Ședințele Consiliului Raional/Municipal se convoacă de către Secretarul Executiv a Consiliului Raional/Municipal cel puțin o dată în 3 luni și sunt deliberative, dacă sînt prezenți mai mult de jumătate din membri. Deciziile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenți.

5.5.4. Consiliul Raional/Municipal are următoarea competenţă:

 1. a) realizează drepturile și îndeplinește obligațiunile Filialei;
 2. b) în cazul în care Filiala dobîndește statutul de persoană juridică realizează drepturile persoanei juridice în numele Filialei, gestionează proprietatea și fondurile Filialei în baza drepturilor administrării operaționale în limita devizelor aprobate de Conferință, aprobă devizul, programul de lucru și salariile angajaților Filialei, în cazul în care apare o astfel de necesitate;
 3. c) realizează planuri, programe și activități concrete ale unității regionale;
 4. d) asigură îndeplinirea deciziilor Conferinței Filialei și a organelor de conducere ierarhic superioare din cadrul Organizației;
 5. e) se ocupă de pregătirea, stabilește data și locul desfășurării Conferinței, stabilește normele de reprezentare;
 6. f) primește și procesează informația de la unitățile locale, ține evidența primară a membrilor и Filialei;
 7. g) organizează lucrările de secretariat, evidența contabilă și dările de seamă a Filialei;
 8. h) înaintează reprezentanții unității regionale în calitate de membri ai consiliilor electorale de orice nivel cu drept de vot deliberativ, precum și în calitate de observatori în consiliile electorale de orice nivel;
 9. i) se subordonează Conferinței Filialei;
 10. j) realizează alte funcții, care nu țin de competența exclusivă a altor organe.

5.6. Secretarul Executiv al Filialei;

5.6.1. Secretarul Executiv a Filialei conduce activitatea Consiliului Raional/Municipal și a Filialei în ansamblu.  În calitatea de Secretar Executiv a Filialei poate fi ales orice membru al unității regionale.  Secretarul Executiv este ales de Conferința Filialei pe un termen de un an.

5.6.2. Secretarul Executiv a Filialei are următoarea competenţă:

 1. a) asigură îndeplinirea deciziilor Conferinței și a organelor de conducere ierarhic superioare;
 2. b) distribuie competențele și obligațiunile între membrii Consiliului Raional/Municipal;
 3. c) reprezintă Filiala în relațiile cu persoanele juridice, fizice și acționează în bază de procură eliberată de către Secretarul Executiv al Consiliului Coordonator;
 4. d) se subordonează Conferinței Filialei;

5.6.3. Competențele Secretarului Executiv a Filialei în cazul în care Filiala dobîndește statutul de persoană juridică în conformitate cu legislația Republicii Moldova:

 1. a) reprezintă fără procură unitatea regională în relațiile cu persoanele juridice și fizice;
 2. b) conduce activitatea angajaților Filialei (în cazul în care asemenea există), în limita competenței sale emite ordine, angajează și concediază personalul (inclusiv contabilul șef), aplică măsuri de premiere și de sancționare;
 3. c) încheie acorduri, înțelegeri, realizează alte acțiuni juridice în numele unității regionale;
 4. d) gestionează proprietatea și fondurile unității regionale, municipale în limita competenței sale și a devizelor aprobate de către Consiliul Raional/Municipal;
 5. e) deschide conturi curente și alte conturi bancare ale unității Raionale/Municipale, realizează dreptul primei semnături în documentele financiare;
 6. f) realizează alte funcții necesare pentru activitatea unității Raionale/Municipale, care nu țin de competența altor organe.

5.7.1. Baza subdiviziunii în filială o constituie Organizația primară a gardiștilor filialei, care sunt constituite și/sau desființate prin decizia Consiliului Raional al filialei.

5.7.2. Organizațiile primare sunt constituite din cel puțin 3 gardiști, evidența cărora este dusă de către filiala corespunzătoare.

5.7.3. Ședințele sunt convocate de către secretarul organizației primare, care este ales de către membrii organizației primare, pentru un termen de un an. Deciziile se adoptă cu majoritatea voturilor

 

 1. MEMBRII ORGANIZAȚIEI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOR

6.1. Fondatorii Organizației devin de plin drept membri ai Organizației.  Membru al Organizației poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova cu vîrsta între 14 şi 30 de ani inclusiv, care recunoaşte şi susţine obiectivele Organizației.  Organizația nu poartă răspundere pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu poartă răspundere pentru obligaţiile Organizației.

6.2. Candidatura viitorului membru al Organizației este discutată la şedinţa organizaţiei primare a Gărzii Tinere în prezenţa candidatului respectiv. În caz de necesitate, candidatului i se stabilește o perioadă de probă. Excluderea membrului Organizației poate avea loc fără prezența obligatorie a membrului corespunzător a Organizației.

6.3. Membrii Organizației au următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. a) să participe în activitatea Organizației, să aleagă şi să fie ales în orice funcţie eligibilă în cadrul Organizației, să participe în toate proiectele Organizației, să publice articole şi alte materiale în ediția periodică a Organizației, să se retragă din Organizaţie, prezentînd sau nu motivele respective;
 2. b) membrii Organizației sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului Statut, hotărîrile Congresului, Consiliului Republican, Consiliului Coordonator, Secretarului Executiv a Consiliului Coordonator, să participe activ la realizarea scopurilor statutare.

6.4. Membrul care nu participă în activitatea Organizației, rupînd din proprie iniţiativă legătura cu Organizația, care prejudiciază imaginea și intgeresele organizației, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluşi din rîndul membrilor Organizației prin decizia organizației primare, a Consiliului Republican.

6.5. Membrul, exclus din organizație, nu poate repetat să adere la organizație timp de doi ani, de la data excluderii din organizație.

 

 1. PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANŢARE

7.1. Patrimoniul Organizației se formează din:

 1. a) sponsorizări şi donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;
 2. b) subvenţii de stat, venituri obţinute de la hîrtiile de valoare, depuneri băneşti;
 3. c) venituri realizate din activitatea economică proprie;
 4. d) veniturile societăţilor economice constituite cu participarea Organizației;
 5. e) venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii;
 6. f) alte surse neinterzise de lege.

7.2. Organizația poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.

7.3. Donaţiile către Organizație pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, etc.

7.4. Întreg patrimoniul Organizației, precum şi mijloacele obţinute din activitatea economică, sînt folosite pentru realizarea scopurilor statutare şi nu pot fi distribuite între membrii săi.

7.5. Patrimoniul transmis Organizației de către membrii săi în calitate de donaţii nu poate fi revocat şi constituie proprietatea Organizației.

 

 1. TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ŞI DAREA DE SEAMĂ FINANCIARĂ

8.1. Darea de seamă a parametrilor principali se efectuează conform legislaţiei în vigoare.  La finele anului financiar, Secretarul Executiv a Consiliului Coordonator prezintă, după necesitate, Consiliului Republican un raport referitor la situaţia financiară a Organizației, care urmează să fie confirmat de Comisia de Control.

8.2. Darea de seamă a Organizației se întocmeşte conform rezultatelor anuale şi conţine:

 1. a) expunere scurtă a rezultatelor activităţii Organizației în perioada de raportare;
 2. b) soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de raportare;
 3. c) venitul total al mijloacelor pe fiecare sursă de venit a Organizației, indicată în punctul 7.1. din prezentul Statut;
 4. d) cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei raportare.

8.3. Darea de seamă financiară, după necesitate, se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Organizației la şedinţa Congresului.

8.4. Darea de seamă financiară se păstrează în Organizație, este accesibilă tuturor şi, după posibilitate, se publică în presă.

 

 1. APROBAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI

9.1. Prezentul Statut se aprobă la Congresul membrilor Organizației.

9.2. Propunerile membrilor Organizației, vizînd modificările şi completările prezentului Statut se depun pe numele Consiliului Republican, care le propune pentru examinare la următoarea şedinţă a Congresului.

9.3. Modificările şi completările Statutului se aprobă prin hotărîrea Congresului care este deliberativ cu prezenţa a 50% plus unul din numărul total al membrilor sau a delegaților acestora şi dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul total de membri prezenţi la şedinţă.  Prevederile Statutului privind sediul Organizației pot fi modificate în baza deciziei Consiliului Republican.

9.4. Modificările şi completările Statutului intră în vigoare din momentul înregistrării acestora în Ministerul Justiției.

 

 1. MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE

10.1. Organizația îşi încetează activitatea prin reorganizare şi autodizolvare în baza deciziei Congresului adoptată în condiţiile stabilite de prezentul Statut.

10.2. Reorganizarea Organizației se efectuează, în condiţiile legii, prin fuziune (contopire, absorbţie), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor.  Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.

10.3. Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.

10.4. Organizația poate fi lichidată în mod forţat în baza hotărîrilor organelor abilitate în cazul încălcării legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.

10.5. Autodizolvarea Organizației este urmată de procedura de lichidare.  În procesul de lichidare Organizația va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”.  Lichidarea Organizației se efectuează de către Comisia de lichidare, numită de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi Codul civil.

10.6. Consiliul Republican va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanşării lichidării Organizației şi va comunica datele membrilor Comisiei de lichidare.

10.7. Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării.  Comisia de lichidare suspendă activitatea Organizației, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.

10.8. Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase, şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.

10.9. Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Organizației şi membrii organelor acesteia şi se transmit altei organizaţii cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite în Statut.

10.10. Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, distribuirea activelor Organizației înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori Statutului Organizației.

10.11. Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Organizației din culpa lor.