Structura

Din statut:

Structura organizatorică a Organizației include următoarele organe:

 1. a) Congresul;
 2. b) Consiliul Republican;
 3. c) Consiliul Coordonator;
 4. d) Secretarul Executiv al Consiliului Coordonator;
 5. e) Comisia de Control.

Organul suprem de conducere a Organizației este Congresul membrilor sau a delegaţilor acestora, care se întruneşte ordinar sau extraordinar.

Congresul are următoarele atribuţii principale:

 1. a) elaborează și aprobă direcţiile principale de activitate ale Organizației;
 2. b) decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;
 3. c) aprobă bugetul anual, bilanţul financiar anual;
 4. d) alege şi dizolvă Consiliul Republican, Comisia de Control;
 5. e) aprobă dările de seamă ale Consiliului Republican şi ale Comisiei de Control;
 6. f) hotărăşte cu privire la reorganizarea sau lichidarea Organizației, desemnează Comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;
 7. g) hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Organizației.

Congresul alege membrii Consiliului Republican și a Comisiei de Control pe un termen de 2 ani.

Consiliul Republican (CR) este organul permanent de conducere a Organizației, care este constituit din 41 (patruzeci şi unu) de persoane, este ales de Congres pe un termen de doi ani, se subordonează Congresului şi are următoarea competenţă:

 1. a) elaborează strategia de dezvoltare şi trasează direcţiile principale ale activităţii Organizației, prezentîndu-le Congresului pentru aprobare;
 2. b) asigură îndeplinirea deciziilor Congresului şi prezintă Congresului rapoarte privind activitatea Organizației;
 3. c) elaborează și aprobă bugetul Organizației, raportul financiar anual, precum şi raportul privind activitatea desfășurată;
 4. d) aprobă regulamentul de uz intern a Organizației şi stabileşte structura ei organizatorică;
 5. e) stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Secretarului Executiv al Consiliului Coordonator al Organizației;
 6. f) stabileşte condiţiile şi procedura de primire a noi membri în Organizație;
 7. g) aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Organizației;
 8. h) decide crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor Organizației;
 9. i) gestionează patrimoniul Organizației şi activitatea privind majorarea lui;
 10. j) stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;
 11. k) asigură respectarea de către Organizație a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;
 12. l) exclude membrii din Organizație, exclude și cooptează membrii CR;
 13. m) adoptă decizii privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Organizației;
 14. n) hotărăşte participarea Organizației în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al societăţilor comerciale;
 15. o) decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţă exclusivă a altor organe ale Organizației.

Consiliul Coordonator asigură gestionarea Organizației între ședințele Consiliului Republican. Componența cantitativă și calitativă a Consiliului Coordonator se stabilește de către Consiliul Republican pe un termen de 2 ani. Consiliul Coordonator se subordonează Consiliului Republican, Secretarului Executiv al Consiliului Coordonator și are următoarea competenţă:

 1. a) convoacă ședințele Consiliului Republican;
 2. b) asigură îndeplinirea deciziilor Consiliului Republican și prezintă Consiliului Republican rapoarte cu privire la activitatea Organizației desfășurată;
 3. c) stabilește și distribuie responsabilitățile în rîndul membrilor săi;
 4. d) coordonează activitatea curentă a organizațiilor teritoriale a Gărzii Tinere;
 5. e) aprobă statul de personal, propunerile privind angajarea și concedierea lucrătorilor, modul de retribuire a muncii și salariile angajaților Organizației, de asemenea, coordonează politicile de personal ale Organizației;
 6. f) dacă este necesar, creează departamente de profil și supraveghează activitatea lor;
 7. g) elaborează politica financiară a Organizației;
 8. h) realizează gestionarea operațională a activităţii economice a Organizației, administrează bunurile;

Secretarul Executiv al Consiliului Coordonator al Organizației este ales de către Consiliul Republican din numărul membrilor Consiliului Coordonator pe un termen de 1 an și are următoarea competenţă:

 1. a) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Coordonator;
 2. b) adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Organizației şi care nu este de competenţă exclusivă a altor organe;
 3. c) reprezintă Organizația în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice;
 4. d) realizează gestionarea operațională a mijloacelor Organizației, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procure, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;
 5. e) organizează şi dirijează activitatea curentă a Organizației, a subdiviziunilor acesteia şi asigură îndeplinirea deciziilor adoptate de către Consiliul Republican;
 6. f) face propuneri privind angajarea şi concedierea personalului;
 7. g) este responsabil pentru ţinerea lucrărilor de secretariat;
 8. h) asigură ducerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de lege;
 9. i) poartă răspundere personală de activitatea Organizației şi este responsabil de valorile imobile şi circulante ale Organizației;
 10. j) vine cu propuneri privind modul în care pot fi repartizate donaţiile colectate şi participă la distribuirea ajutorului umanitar şi de altă natură;
 11. k) oferă autorităţilor publice împuternicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;
 12. l) emite ordine, indicaţii, instrucţiuni;
 13. m) decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului Organizației.

Comisia de Control (CC) exercită controlul asupra activității economico-financiare a Organizației, a cărei componență cantitativă și calitativă se alege de Congres pe un termen de 2 ani.  Componența Comisiei de Control nu poate include membrii Consiliului Republican. Comisia de Control se subordonează Congresului.

Comisia de Control are următoarea competenţă:

 1. a) acționează și decide în numele său în limita competenței sale;
 2. b) planifică pe termen lung activitatea CC;
 3. c) după necesitate aprobă regulamentul CC;
 4. d) desfășoară controale cuprinzătoare ale unităților teritoriale ale Organizației în concordanță cu programul calendaristic convenit cu Consiliul Coordonator a Organizației. În alte cazuri, controalele unităților teritoriale ale Organizației pot fi realizate la solicitarea în formă scrisă din partea oricărui membru a Organizației.
 5. e) Comisia de Control are dreptul de a coopta în componența sa, pentru locuri vacante, noi membri de comisie;
 6. f) desfășoară anual auditul activității financiare și economice a Organizației;
 7. g) poate – atunci cînd există încălcări semnificative în activitatea unităților teritoriale a Organizației, identificate de rezultatele controalelor, înainta propuneri Consiliului Coordonator, Consiliului Republican privind adoptarea de sancțiuni, suspendarea atribuțiilor membrului/membrilor organelor de conducere a unităților teritoriale corespunzătoare a Organizației;
 8. h) poate – atunci cînd există încălcări de Statut, propune Consiliului Republican reînregistrarea sau dizolvarea organizației teritoriale a Gărzii Tinere.